SR

|

EN
Hotel M Beograd - Logo

POLITIKA PRIVATNOSI I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 1.

Internet prezentacija privrednog društva TURISTIČKO PREDUZEĆE MLADOST TURIST DOO
BEOGRAD, MB:07065167, PIB: 100002151, Beograd- Voždovac, ul. Bulevar oslobođenja 56a (u
daljem tekstu: Mladost Turist), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica
koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) ZZPL o zaštiti podataka o ličnosti (‘’Službeni
glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: ZZPL) ustupila svoje podatke o
ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacija na adresama:
www.mladostturist.rs i www.hotel-m.com (u daljem tekstu: Mladost turist i Hotel M sajt) od
izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti našeg poslovanja. U
ovom smislu, Mladost turist je preduzeo sve neophodne mere i radnje, u skladu sa ZZPL, kako
bi zaštitio i obezbedio privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u
nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. ZZPL.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU PUTEM PIM SAJTA

Član 2.

Mladost turist od korisnika Mladost turist i Hotel M sajtova prikuplja i obrađuje sledeće
podatke:
• Identifikacione podatke: Ime, prezime i adresu elektronske pošte (u daljem tekstu:
podaci o ličnosti).
• Podatke o prijavljivanju na Mladost turist i Hotel M sajtove i ponašanje korisnika
(Kolačići)

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 3.

Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa čl.
15. ZZPL. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način na kojim se izdvaja od drugih
pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči.

SLUČAJEVI U KOJIM SE VRŠI OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

Ćlan 4.

Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna na
Mladost turist i Hotel M sajtovima, na stranicama i prilikom korišćenja, odnosno pregleda
Mladost turist i Hotel M sajtova posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).

SVRHA NAMERAVANE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Član 5.

Mladost turist prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika isključivo u svrhu komunikacije,
odnosno ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu
poslovne saradnje sa Mladost turist, a što može da se odnosi posebno (ali ne isključivo) na upite
lica za praksu i zaposlenje, zatim na poziv da se učini ponuda za jednu od usluga koju Mladost
turist pruža, kao i na svaki drugi vid poslovne komunikacije.
Ostvarivanje i održavanje komunikacije podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz
stava 1. ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima u
skladu sa zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima koja se odnose na poslovnu
saradnju koju žele da ostvare, ili koju su ostvarili sa Mladost turist.
Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirani od strane Mladost turist u vezi
sa određenim oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz člana 2. i 4. ovog akta,
mogu u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3. ZZPL, što će
rezultirati obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose.
Opoziv pristanka neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre
opoziva istog. Pristanak se može opozvati slanjem zahteva za opoziv posredstvom kontakt
forme koja je prikazana na Mladost turist i Hotel M sajtovima, na stranici ‘’Kontakt’’
( http://www.mladostturist.rs/index.php?action=kontakt ) i ( https://www.hotel-m.com/kontakt )
(u daljem tekstu: Mladost turist kontakt i Hotel M kontakt). Klikom (odnosno dodirom ukoliko
korisnik pristupa preko uređaja- mobilnog telefona) u prazna polja pod nazivom ’’IME’’,
’’EMAIL’’, ’’PITANJE’’,otvara se opcija unošenja relevantnih podataka u svrhu ostvarivanja
kontakta sa Mladost turist. Za zahtev za opoziv pristanka nije predviđena posebna forma, kako
bi korisnicima bila olakšan postupak opoziva u skladu sa članom 15. stav 3. ZZPL. Unošenjem u
navedenu kontakt formu tekst koji se nedvosmisleno i jasno može protumačiti kao opoziv
pristanka se isti i čini.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Član 6.

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava u

skladu sa članom 21. ZZPL, a što se odnosi pre svega na pravo tog lica da mu budu pružene sve
informacije iz čl. 23. i čl. 24 ZZPL, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26.,
čl. 29. do 31., člana 33., čl. 36. do 38. i čl. 53 ZZPL, na sažet, transparentan, razumljiv i lako
dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom
i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci
odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno u skladu sa članom 21. stav 1. ZZPL.
Prava lica na koje se podaci odnose iz člana 21. su istovremeno determinisana obavezama
rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti u kombinaciji sa
standardizovanim ikonama prikazanim u elektronskom obliku kako bi se, na lako vidljiv,
razumljiv i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa
zakonom.

Član 7.

Osim prava iz člana 6. ovog akta lice na koje se podaci odnose ima i sledeća prava, u skladu sa
ZZPL:
1) Pravo na informisanje:
Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim
pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u
smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
2) Pravo na pristup:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li
obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa
zakonom. 
 
3) Pravo na ispravku i dopunu:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez
nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima
pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
4) Pravo na brisanje podataka o ličnosti:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbršu od strane
rukovaoca, a isti je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u određenim
zakonom predviđenim slučajevima.

5) Pravo na ograničenje obrade:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od
strane rukovaoca ako je ispunjen alternativno jedan od zakonom predviđenih slučajeva iz člana
31. stav 1.

6) Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem
podataka, kao i ograničenjem obrade:
Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci oktriveni o svakoj ispravci ili
brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva
prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je isto dužan da lice na koje se podaci
odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni.
7) Pravo na prenosivost podatka:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno
dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski
čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane
rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo
pravo obuhavata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom
rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički
izvodljivo.
• Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka:
Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se
podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu
njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu
automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne
posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.
9) Pravo na pritužbu Povereniku:
Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pritužbu Povereniku, u skladu sa članom 26. stav 1.
tačka 6. ZZPL.
 
Lice na koje se podaci odnose može stupiti u vezu sa Mladost turist posredstvom Mladost turist
kontakta ili Hotel M kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih zakonom predviđenih prava.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 8.

Podaci o ličnosti iz člana 2. ovog akta neće biti otkriveni nikom izvan organizacije Mladost turist.
Pristup tim podacima će imati samo lice koje je, u okviru Mlados turist, zaduženo da odgovara
na upite sa Mladost turist sajta ili Hotel M sajta, kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu
odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima.

NAČIN ZAŠTITE I ROK OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI 

Član 9.

Mladost turist štiti vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL enkripcije i banere za
upravljanje kolačićima.
Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz
člana 5. ovog akta, u skladu sa čl. 5, stav 1, tač. (5) ZZPL, odnosno sve dok postoji potreba za
komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani.

KOLAČIĆI (COOKIES)
Član 10.

Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je
posetilo Mladost turist ili Hotel M sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa
prijavljivanjem na Mladost turist ili Hotel M sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na Mladost
turist sajtu ili Hotel M sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice.
Mladost turist može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom
Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite allaboutcookies.org.
Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet
pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju
druge veb stranice. 
Korišćenje Mladost turist ili Hotel M sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje
Kolačića.

PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUGIH INTERNET STRANICA

Član 11.

Postoji mogućnost da Mladost turist sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet
stranice. Odredbe ovog akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na
Mladost turist sajt I Hotel M sajt, tako da Mladost turist ne preuzima odgovornost za pravila o
privatnosti podataka drugih internet stranica.

Član 12.

Odredbe ovog akta počinju da se primenjuju osmog dana od dana objavljivanja na Mladost
turist sajtu i Hotel M sajtu.
Mladost Turist ima isključivo pravo na jednostranu izmenu ovog akta, kao i da tu izmenu objavi
na način predviđen u stavu 1. ovog člana